Page 10 - Facit-december-2016-RGD
P. 10

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 10 of 12
  Magenta
        Yellow
 Cyan
              Black
              Rejser og skat

              Et overblik over skattereglerne ved rejser i ind- og udland     Side 10     Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor
              Mange virksomheder har svært ved at håndtere reglerne  første 12 måneder. Derimod er der ikke nogen 12-måne-
              for beskatning af medarbejdernes arbejdsrejser i ind- og  ders grænse, når det drejer sig om godtgørelse for logi.
              udland, herunder reglerne for betaling af skattefri rejse- og
              befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning af fak- • En ny 12-måneders periode påbegyndes i forbindelse
              tiske udgifter til rejse og ophold i ind- og udland. med skift af arbejdssted eller skift af arbejdsgiver.

              Tilsvarende glemmer mange lønmodtagere at foretage de  • Reglerne gælder ikke for rejser under 24 timer og rejser
              fradrag, de er berettigede til.        uden overnatning.

                                    • For 2016 er diætsatsen 477 kroner pr. døgn.
              Dokumentationen er vigtig!
                                    Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri rejsegodt-
                                    gørelse efter statens takster er opfyldt, men udbetaling ikke
              Den væsentligste betingelse for anvendelse af reglerne er  er sket eller er sket med lavere beløb end de satser, der
              korrekt dokumentation af grundlaget for udbetaling. Dette er  gælder for den pågældende lønmodtager, kan modtageren
              særdeles vigtigt, idet manglende dokumentation indebærer,  uden dokumentation for de faktiske udgifter fradrage diffe-
              at udbetalingerne bliver skattepligtige.
                                    rencen i den skattepligtige indkomst.
              Danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skatte- Det maksimale fradrag for rejseudgifter er 25.000 kr. pr.
              fri godtgørelse efter statens takster, når lønmodtageren på  lønmodtager.
              grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt arbejds-
              sted ikke kan overnatte på sin sædvanlige bopæl.
                                    Skatteværdien af beløbet er endvidere faldende i disse år,
                                    idet der kun er fradrag efter reglerne om ligningsmæssige
              Det gælder også i tilfælde, hvor lønmodtageren er midlerti- fradrag. I de senere år er skatteprocenten for ligningsmæs-
              digt ansat på den pågældende arbejdsplads.
                                    sige fradrag faldet fra ca. 33 til 27 %, og i løbet af de kom-
                       Der kan også udbetales skattefri  mende år falder den med yderligere 1 procentpoint om året
                       godtgørelse for rejseudgifter,  til ca. 25 % i 2019.
                       når arbejdsgiveren midlertidigt
                       udsender medarbejderen til et  Hvis arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter
                       andet arbejdssted end lønmodta- til kost efter regning, kan lønmodtageren ved indkomst-
                       gerens sædvanlige arbejdsplads,  opgørelsen fradrage udgifter til småfornødenheder med
                       og når dette medfører, at løn- 25 % af standardsatserne for fortæringsudgifter. De 25 %
                       modtageren ikke har mulighed for  af satsen beregnes for den samlede rejse, det vil sige også
                       at overnatte på sin sædvanlige  for eventuelt påbegyndte timer på en tilsluttende rejsedag.
                       bopæl.           Rejsen skal dog være af mindst 24 timers varighed og om-
                                    fatte en overnatning.
                       Ved udbetaling af skattefri godt-
                       gørelse efter statens takster for  Hvis betingelserne for skattefri rejsegodtgørelse er opfyldt,
                       udgifter til fortæring og småfor- og arbejdsgiveren ikke har udbetalt godtgørelse, kan løn-
                       nødenheder kan et arbejdssted  modtageren foretage fradrag i den skattepligtige indkomst
                       højst anses for midlertidigt i de  med de dokumenterede, faktiske rejseudgifter.

  FACIT_december_2016.indd  10                                      26-10-2016  08:54:10
   5   6   7   8   9   10   11   12