Page 2 - Facit-december-2016-RGD
P. 2

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:16 - November 4, 2016 - Page 2 of 12
  Magenta
        Yellow
 Cyan
              Black
              Arbejde for

              fædrelandet     Side 2      Jens Skovby, statsautoriseret revisor
              I 2016 kan det forekomme lidt gammeldags at fremhæve  fortsat uhensigtsmæssigheder og begrænsninger i udbre-
              brygger Jacobsens mantra, der er indhugget i solid granit  delsen af lånene.
              på billedet side 5 i FACIT.
                                    Herudover er der en længere artikel om skattereglerne ved
              Dette mantra er medtaget i et blad, der indeholder artikler  rejse i firmaets tjeneste. Oftest er det formentlig sådan, at
              om rejser i ind- og udland og moms ved websalg i og uden  kun de, der ikke rejser i firmaets tjeneste, kan se det ekso-
              for EU.                   tiske heri. Til gengæld er reglerne for godtgørelser og fra-
                                    drag særdeles komplicerede i en tid, hvor ens arbejdsplads
              På brygger Jacobsens tid gav mantraet mere mening for  er over hele verden – i modsætning til situationen på bryg-
              datidens danske befolkning. Dengang var grænserne lidt ty- ger Jacobsens tid.
              deligere i landskabet, og kun få virksomheder eller personer
              betragtede hele kloden som deres markeds- eller arbejds- Det kan diskuteres, om kapitalejerlån eller godtgørelsesreg-
              plads eller som det samfund, der drog nytte af ens arbejde. ler er et spørgsmål om fejlcasting i disse moderne tider ….

                      Carlsberg er selv for længst rykket  Udviklingen er svær at vurdere. Alt er tilsyneladende i spil i
                      langt ud over Danmarks grænser  disse år; i skrivende stund varmer USA op til et præsident-
                      – og den bastante port med tilhø- valg, der er afgjort, når dette læses, og som kan medføre
                      rende elefanter er ikke længere  ændringer i verdenshandelen, England har besluttet at
                      indgangen til en stor arbejdsplads,  melde sig ud af EU, og de tidligere østlande er påvirket af
                      men et minde om det, der var. naboer i øst og vest samt af flygtninge fra syd.
                      Arbejdspladserne er andre steder i  Arbejder vi fortsat for fædrelandet, for EU, for verden
                      ind- og udland, og selve det gamle  – eller bare for os selv? Er det laboremus pro ego i stedet
                      bryggeri er under stor forvandling  for patria?
                      til en ny og spændende bydel i
                      København.          En gang imellem er det gavnligt at stoppe op, trække vejret
                                    dybt ind og tænke: Hvad er det, vi vil med os selv og vores
              Samtidig er Carlsberg bevaret i denne bydel som museum  samfund? Dette stop kommer helt af sig selv, når man står
              med rundvisning, aktiviteter og et indblik i, hvad der engang  over for elefanterne, der holder udsagnet om fædrelandet
              gemte sig her i nærheden af Valby Bakke.   oppe.

              FACIT omtaler denne gang et forslag om lovliggørelse af  Hvad tænkte brygger Jacobsen og hans kone, der ved mi-
              kapitalejerlån, som hidtil har været ulovlige. Der er ingen  nutiøs undersøgelse af bygningerne i Valby pludselig duk-
              tvivl om, at en del af bevæggrunden bag lovforslaget er  ker op som et par små hoveder højt oppe – de kan ses på
              harmonisering med den verden, der omgiver os – og hvor  denne side.
              kapitalejerlån i forvejen er lovlige.
                                    Vi arbejder først og fremmest for vores kunder. Uanset om
              Lovforslaget er ikke uden torne – for SKAT har også en  disse kun arbejder for fædrelandet, om de ikke har Dan-
              holdning til kapitalejerlån, og derfor bliver der formentlig  mark som fædreland, eller om de arbejder ude i verden.
  FACIT_december_2016.indd  2                                      26-10-2016  08:53:57
   1   2   3   4   5   6   7