Page 5 - Facit-december-2016-RGD
P. 5

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 5 of 12
  Magenta
              Black
 Cyan
        Yellow


    Et mindre risikobehæftet aspekt af kontroller i forbindelse  et basalt kendskab til applikationen, eller hvis den nye in-
    med ansættelsesproceduren – men dog stadig relevant –  geniør ikke er i stand til at foretage korrekte beregninger?
    er at tjekke ansøgernes kvalifikationer.
                          Det er naturligvis ærgerligt, at vi ikke bare kan stole på folk,
    Ofte bliver der pyntet lidt på evnerne, og det medfører en  og at det ikke bare kan antages, at ansøgeren til stillingen
    risiko for, at virksomheden får ansat en medarbejder, der  er et ordentligt og redeligt menneske. Det danske erhvervs-
    reelt ikke har de rette kvalifikationer.   liv er tilsyneladende generelt meget tillidsfuldt, siden disse
                          sager jævnligt opstår.

    Fejlansættelser er dyre           Der er to vinkler på forholdet. Den tillidsbaserede tilgang
                          til en ansættelsessamtale betyder, at det kan opfattes som
                          mistro at stille spørgsmålstegn ved ansøgeres baggrund og
    Det kan være en meromkostning i sig selv at få ansat den  referencer. Samtidig kan det nok også – og mere banalt –
    forkerte person til jobbet.
                          være et spørgsmål om manglende faste procedurer for an-
                          sættelser, som gør, at man ”glemmer” at tjekke CV’et eller
    Rekrutteringsprocessen kan være bekostelig både i form af  straffeattesten.            Side 5
    honorar til et rekrutteringsfirma og ikke mindst den tid, der
    bruges på at introducere medarbejderen til virksomhedens  Uanset hvad årsagen til den manglende procedure for
    forretningsgange - for slet ikke at tale om de ressourcer, der  screening og medarbejder-relaterede kontroller er, er det
    skal bruges på at finde en erstatning.
                          faktisk ganske simpelt at udarbejde en tjekliste til formålet.
                          Med nogle få forespørgsler og undersøgelser kan man
    Det kan også give specifikke udfordringer, hvis personen  undgå unødige og dyre problemer.
    begår deciderede fejl på grund af manglende kvalifikationer.
    Hvad kan det ikke føre til, hvis ”Navision-eksperten” kun har  FACIT_december_2016.indd  5                                      26-10-2016  08:54:04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10