Page 6 - Facit-december-2016-RGD
P. 6

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 6 of 12
  Magenta
        Yellow
 Cyan
              Black
              Lovlige              kapitalejerlån?
              Lovforslag om ”betinget lovliggørelse af kapitalejerlån” er fremsat

     Side 6      Rasmus Nørgaard Bek, advokat


              Den 5. oktober 2016 blev der fremsat et lovforslag om æn- Forslag om lovliggørelse
              dring af selskabslovens regler vedrørende muligheden for  af kapitalejerlån
              at yde kapitalejerlån. Det foreslås, at kapitalejerlån fremover
              skal være lovlige, når visse betingelser er opfyldt. Derud-
              over foreslås det, at eksisterende ulovlige kapitalejerlån  Erhvervsstyrelsen har nu fremsat et lovforslag om lovlig-
              under visse betingelser skal kunne lovliggøres. gørelse af kapitalejerlån. Formålet er at sikre gode ram-
                                    mevilkår for etablering og drift af selskaber i Danmark og at
              Loven forventes at træde i kraft den 1. januar 2017 og vil  skabe mere ligeværdige konkurrencebetingelser og forøget
              dermed have virkning for beslutninger om etablering af ka- fleksibilitet for danske selskaber i forhold til andre sammen-
              pitalejerlån, der træffes den 1. januar 2017 eller senere. Det  lignelige EU-lande.
              skal bemærkes, at loven i skrivende stund ikke er vedtaget.
                                    Lovforslaget fastlægger følgende betingelser for, at et kapi-
                                    talejerlån lovligt kan ydes:
              Nuværende retsstilling for          • Kapitalejerlånet skal kunne rummes inden for selskabets

              kapitalejerlån                 frie reserver og ydes på sædvanlige markedsvilkår.

              Det fremgår af selskabsloven, at kapitalejerlån ikke kan  • Beslutningen om at yde et kapitalejerlån skal enten
              ydes lovligt. Kapitalejerlån omfatter lån til kapitalejere, ledel-  træffes af generalforsamlingen eller af selskabets
              sesmedlemmer og disses nærtstående.      centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra general-
                                     forsamlingen.
              Årsagen til den eksisterende retsstilling er, at man fra lov-
              givers side har ønsket at beskytte selskabets kreditorer  • Generalforsamlingens bemyndigelse kan indeholde øko-
              mod dispositioner, der potentielt kan påføre selskabet tab.  nomiske og tidsmæssige begrænsninger, og kapitalejer-
                                     lånet må ikke udgøre et større beløb end foreslået eller
              Forbuddet, som stadig gælder ubetinget, omfatter både et  tiltrådt af selskabets centrale ledelsesorgan.
              selskabs direkte pengeudlån, sikkerhedsstillelser og udlån
              af andre midler, der økonomisk tilgodeser selskabets kapi- • Beslutningen om at yde et kapitalejerlån kan først træffes
              talejere.                   efter aflæggelsen af selskabets første årsrapport.

                                    Betingelserne minder generelt om betingelserne for udlod-
                                    ning af ekstraordinært udbytte og skal sikre, at der - trods
                                    en lovliggørelse af kapitalejerlån - fortsat tages hensyn til
                                    selskabets og dets kreditorers interesser.

                                    Reglerne giver selskabet mulighed for at udlåne de midler,
                                    som det allerede i dag kan udlodde til kapitalejerne. For-
                                    skellen består i, at midlerne ved udlån naturligvis skal til-
                                    bagebetales til selskabet, hvorimod midlerne ved udlodning
                                    definitivt er til kapitalejernes disposition.

                                    Selskabets ledelse er ansvarlig for, at ovenstående betin-
                                    gelser er opfyldt, mens selskabets revisor og Erhvervs-
                                    styrelsen har til opgave at kontrollere dette.


  FACIT_december_2016.indd  6                                      26-10-2016  08:54:05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11