Page 7 - Facit-december-2016-RGD
P. 7

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 7 of 12
  Magenta
        Yellow
 Cyan
              Black
    Kapitalejerlån til danske og visse udenlandske moder-
    selskaber samt kapitalejerlån, der ydes som led i en
    ”sædvanlig forretningsmæssig disposition”, er allerede
    i dag undtaget fra forbuddet. Sådanne kapitalejerlån vil
    også fortsat være lovlige, uanset om ovennævnte betin-
    gelser er opfyldt.


    Vælger et selskab at benytte sig af muligheden for kapital-
    ejerlån, følger det af lovforslaget, at selskabet i årsrappor-
    ten skal optage en bunden reserve under egenkapitalen,
    som svarer til det samlede udlån.

    Det vil hermed fremstå klart af regnskabet, at de frie mid-
    ler, som selskabet kan udlodde som udbytte, er reduceret
    med et beløb svarende til det beløb, der er udlånt til kapi-
    talejere.                                             Side 11


    Den skattemæssige behandling
    af lovlige kapitalejerlån


    Det fremsatte lovforslag ændrer ikke på den skattemæs-
    sige behandling af kapitalejerlån, og der vil derfor fortsat
    ske beskatning efter ligningslovens § 16E, hvis betingel-
    serne herfor er opfyldt. Dette vil ske, til trods for at der er
    tale om selskabsretligt lovlige kapitalejerlån.

    Majoritetskapitalejere vil således fortsat blive beskattet af
    ellers selskabsretligt lovlige kapitalejerlån, og det vil derfor
    være uinteressant for majoritetskapitalejerne at låne pen-
    ge af selskabet, idet de derved bliver beskattet af midler,
    som skal tilbagebetales.

    Lovliggørelse af kapitalejerlån vil dermed alene være
    interessant for minoritetskapitalejere samt ledelses-
    medlemmer.

    Opretholdelsen af beskatning af disse lån skal formodent-
    lig ses i lyset af lovgivers frygt for misbrug af muligheden
    for skatteudskydelse. Lønindkomst beskattes med op til
    56 %, og i selskabet har fradraget ”kun” en skatteværdi på
    22 %, hvilket nok kunne friste nogle majoritetskapitalejere
    til at spare likviditet i selskabet ved at konvertere en del af
    lønnen til et lån.

    Det synes dog at være særdeles uhensigtsmæssigt, at
    der indføres bestemmelser i selskabsloven, som på ingen
    måde er afstemt med de skattemæssige regler på samme
    område.


    Lovliggørelse af eksisterende

    kapitalejerlån

    Eksisterende kapitalejerlån, der er ulovlige, vil kunne
    lovliggøres, hvis det långivende selskab senest på den
    førstkommende generalforsamling efter den 31. december
    2016 træffer beslutning om at opretholde lånet som et
    lovligt lån ved opfyldelse af betingelserne.  FACIT_december_2016.indd  7                                      26-10-2016  08:54:06
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12