Page 9 - Facit-december-2016-RGD
P. 9

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 9 of 12
 Cyan
 Moms ved Magenta Yellow Black
 websalg
 Hvornår skal en virksomhed moms-

 registreres i et andet land?
                                                      Side 9
    Når der skal faktureres med lokal moms i et andet EU-land  Afrunding
    og foretages indberetning heraf, skal fakturakravene i det
    pågældende EU-land overholdes. Hvis beløbsgrænserne  Danske virksomheder, som sælger varer via internettet
    ikke overskrides, skal faktureringen ske med tillæg af sæl- til private både inden for og uden for EU, bør indrette
    gerlandets moms.               bogholderiet således, at salget er fordelt henholdsvis på
                          Danmark, inden for EU og uden for EU. Inden for EU skal
    I de fleste EU-lande kan man vælge at lade sig moms- salget fordeles på de enkelte lande.
    registrere, selv om salget til kunder i det pågældende land
    er under den obligatoriske registreringsgrænse. Eftersom  Overstiger varesalget til et land den omsætningsgrænse,
    Danmark har en af de højeste momssatser i EU, kan en  som landet har vedtaget, skal virksomheden momsregistre-
    lokal registrering være en økonomisk fordel. Dertil kommer,  res i det pågældende land, og fakturering skal foretages
    at mange lande har differentierede momssatser og dermed  med tillæg af lokal moms til køberen i det pågældende EU-
    anvender en lavere momssats for visse typer af varer. land.

    Sælges der varer via internettet til private forbrugere i andre  I det omfang det kan være en fordel at lade sig registrere
    lande, hvor varerne er omfattet af EU’s fælles regler om  og betale moms i et andet EU-land – selv om omsætnings-
    punktafgiftspligtige varer (for eksempel alkohol og varer  grænsen ikke er overskredet – bør dette overvejes.
    med alkoholindhold), gælder ovenstående beløbsgrænser
    ikke. Her skal sælgeren altid lade sig momsregistrere og
    betale moms og afgifter i det land, hvortil varen sælges.    Salg af varer uden for EU

    De særlige regler om fjernsalg gælder kun inden for EU.
    Sælges der varer via internettet til private, hvor sælgeren
    direkte eller indirekte forestår transporten af varen til steder
    uden for EU, vil et salg skulle ske uden moms. Bevisbyrden
    for udførslen påhviler sælger, og det er dermed sælgers
    pligt at have dokumentation for, at varerne har forladt EU.

    Når man som virksomhed sælger varer til steder uden for
    EU, skal virksomheden være registreret som eksportør og
    dermed have et EORI-nummer. EORI er et register over alle
    EU-virksomheder, der handler med lande uden for EU. Når
    virksomheden er registreret som eksportør, er betingelsen
    for at udstede en faktura uden moms for varer solgt til en
    kunde i et tredjeland, at varerne fysisk transporteres ud af
    EU.


  FACIT_december_2016.indd  9                                      26-10-2016  08:54:09
   4   5   6   7   8   9   10   11   12