Page 4 - Facit-september-2016-RGD
P. 4

Forældrekøb

    Forældrekøb er igen blevet populært

Side 4 Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor

    Man anvender begrebet forældrekøb, når en forælder eller    et krav, at der er en kontrakt, når man søger boligsikring.
    et forældrepar køber en bolig med det formål at leje den ud   Huslejenævnet afgør, om en husleje er rimelig.
    til deres barn/børn.
                                    Boligsikringen er skattefri. Ved fremleje af et eller flere væ-
    Manglen på billige lejeboliger, specielt i de store uddan-   relser i boligen bliver boligsikringen nedsat forholdsmæs-
    nelsesbyer, har gjort det svært for de studerende at finde   sigt.
    et sted at bo. Ved et forældrekøb kan man hjælpe sit barn
    med en bolig og måske samtidig gøre en god investering.     Når en fremlejekontrakt står i lejers navn, kan lejer skat-
                                    temæssigt trække et bundfradrag fra i bruttolejeindtægten.
    I begyndelsen af det nye årtusinde var der stor interesse    Bundfradraget beregnes som to tredjedele af hele den år-
    for forældrekøb. En af årsagerne var, at prisstigninger på   lige husleje.
    boligmarkedet gav de etablerede boligejere en stor friværdi,
    som de kunne belåne og dermed anvende til finansieringen    Hvis fremlejer kun bor til leje i en del af indkomståret, be-
    af studielejligheder til deres børn.              regnes bundfradraget ved at gange dette for hele indkomst-
                                    året med antallet af dage, hvor fremlejer har lejet lejlighe-
    Boligmarkedets kollaps i 2008 vendte imidlertid op og ned    den, og herefter dividere med 365.
    på situationen, og interessen for forældrekøb svandt.
                                    Fremlejeindtægten inklusive forbrug er således skattefri,
    Efter nogle år med først prisfald og senere atter prisstignin- hvis den ikke overstiger to tredjedele af lejeudgiften inklu-
    ger i de største uddannelsesbyer, ser boligmarkedet nu ud    sive varmeudgifter og boligsikring.
    til at have stabiliseret sig. Udbuddet af små lejligheder er
    højt, renten er historisk lav, og det er igen blevet populært  Overskuddet af udlejningen skal beskattes.
    at gå på jagt efter en god studiebolig.
                                    Visse udgifter kan trækkes fra i lejeindtægterne, eksempel-
    Der er forskellige fordele og ulemper, man bør veje mod     vis ejendomsskatter, vedligeholdelsesudgifter, vand-, kloak-
    hinanden, inden man køber en bolig og lejer den ud til sit   og renovationsafgifter, udgifter til administration og revisor-
    barn.                              bistand, forsikring, skorstensfejer, snerydning og fejning,
                                    kontingent til (grund)ejerforening og renteudgifter.
    Udlejning af en bolig er omfattet af Lejeloven. Det må derfor
    anbefales, at der indgås en formel lejekontrakt. Det er også

    Personlig indkomst  Alm. skatteregler             Virksomhedsordning   Kapitalafkastordning
    (op til 56 %)    Resultat før renter            Resultat efter renter
                                    - kapitalafkast    Resultat før renter
    Kapitalindkomst   Renter                   Kapitalafkast     - kapitalafkast
    (31 - 42 %)
               Nej                    Ja           Renteudgifter og
    Skatteudskydelse på                                  kapitalafkast
    opsparet overskud
                                                Nej
   1   2   3   4   5   6   7   8   9