Page 6 - Facit-september-2016-RGD
P. 6

Sponsorater i søgel

    SKAT har ved kontrolbesøg blandt andet fokus på sponsorater

Side 6 Thomas W. Jørgensen, skattekonsulent

    I den seneste tid har SKAT i forbindelse med ligningsmæs-     teaterforestillinger, koncerter med mere i tilknytning til spon-
    sig kontrol af virksomheder haft øget fokus på, hvordan      soratet.
    tillægsydelser til sponsorater behandles skattemæssigt og
    momsmæssigt.                           Det er anvendelsen af disse tillægsydelser, som SKAT har
                                     et øget fokus på, idet fradragsretten for tillægsydelserne
    Sponsorater – skattemæssig behandling               afhænger af den faktiske anvendelse af dem:

    Der er skattemæssigt fradrag for sponsorbidrag, hvis       • Anvendes tillægsydelserne af personalet, er udgifterne til
    virksomheden opnår en reklameværdi som modydelse for
    sponsoratet, eller hvis formålet med indgåelse af sponso-      tillægsydelserne fuldt fradragsberettiget som personale-
    ratet er at opnå salg af virksomhedens varer eller tjeneste-     udgifter.
    ydelser i det pågældende eller et efterfølgende indkomstår.
                                     • Anvendes tillægsydelserne over for virksomhedens kun-
    Det er således ikke muligt for et holdingselskab uden egent-
    lig erhvervsmæssig aktivitet at opnå fradrag for sponsorbi-     der og forretningsforbindelser, anses de afholdte udgifter
    drag, idet formålet i den situation må anses for udelukkende     for at være repræsentationsomkostninger, hvor der kun
    at være i hovedaktionærens interesse, når formålet ikke kan     er 25 % fradragsret.
    være at opnå salg af varer og tjenesteydelser.
                                     Det er SKATs opfattelse, at virksomhederne skal føre lister
                                     med navne på dem, der benytter tillægsydelserne, som er
                                     modtaget i forbindelse med sponsoraftaler.

    Selve sponsorbidraget for erhvervsvirksomheder er normalt     Hvis det er medarbejderne, der anvender billetter med vi-
    fuldt fradragsberettiget, når virksomheden opnår en rekla-    dere, er det tilstrækkeligt, at medarbejderens navn fremgår
    meværdi, som står i rimeligt forhold til det ydede bidrag. Det  af listen ud fra den aktuelle begivenhed.
    er ikke set, at SKAT har rejst sager, hvor de stiller spørgs-
    målstegn ved sponsoratets størrelse i forhold til reklame-    Hvis billetterne anvendes til repræsentation, skal kundens
    værdien.                             navn og firma også skrives på listen sammen med navnet
                                     på den medarbejder, som har haft kunderne med. Hvis kun-
    Sponsorbidrag er bidrag, som en virksomhed yder til for      dens navn og firma ikke fremgår af den udarbejdede liste,
    eksempel sportsklubber, kulturelle institutioner eller enkelt-  er der efter SKATs opfattelse ikke skattemæssigt fradrag for
    stående kultur- og sportsbegivenheder mod til gengæld at     den afholdte udgift til tillægsydelserne.
    opnå ret til at eksponere sit navn eller firmalogo.

    Derudover modtager sponsorer ofte tillægsydelser i form
    af sæsonkort, VIP-kort, fribilletter, fri deltagelse i spisning,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11